Na het LOC en het NJi zou ook dit mét ouders/deskundigen opgezet moeten worden, maar ook hier blijft het het wegliegen van wetenschappen (die ik in https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/mythen-bij-jeugdzorgmeten/ noemde) en weghouden van deskundige ouders
Een verbeteren van de jeugdbeschermingsketen door de keten zelf, met weer Willemijn, wordt geen Actieplan waar ouders achter staan en die de wetenschappen die bewijzen dat een maatregel schadelijk is na het dubieus meten om daartoe te komen respecteren.

Waar gaat dit over? 
 

Vlog over het inrichten van de jeugdbeschermingsketen

'Voor het einde van het jaar willen we een stip op de horizon hebben.'

Astrid Rotering, bestuurder bij Jeugdbescherming west, vlogt sinds de coronatijd regelmatig binnen haar organisatie over verschillende onderwerpen. In deze video vertelt Astrid over het inrichten van de Beschermingsketen   {(zonder oog voor IVRK24 lid 1 en  https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/mythen-bij-jeugdzorgmeten/ — TjS}}!

Ze verwijst naar het kwartiermakersproject ‘Effectieve Jeugd- en Gezinsbescherming’    waar wordt toegewerkt naar een kaderstellend scenario voor de inrichting van de jeugdbeschermingsketen.

Bekijk de video: 

via https://voordejeugd.nl/nieuws/flinke-stappen-gezet-in-kwartiermakersfase-effectieve-jeugd-en-gezinsbescherming/ 

12 oktober 2020

Flinke stappen gezet in Kwartiermakersfase ‘Effectieve jeugd- en gezinsbescherming’ {{Waar de ouders ook zouden moeten meepraten... Ik heb me opgegeven maar hoor niets!  Is waarschijnlijk de derde keer dat ouders en hun deskundigen niet meegenomen worden! Ook bij mijn schriftelijke inbreng krijg ik geen ontvangstbevestiging. — TjS}}

Pilots Jeugdbeschermingsketen

De kwartiermakersfase ‘Effectieve jeugd en gezinsbescherming’ heeft door de online 24-uurs sessie op 1 en 2 oktober, een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Om te komen tot een gedragen kaderstellend toekomstscenario werkten de projectgroep en andere betrokkenen uit de jeugdbeschermingsketen, aan een concept beoordelingskader.

De tweede dag werd via een beeldend proces gewerkt aan een kaderstellend toekomstscenario. Startpunt van de 24-uur sessie was het eerste ontwerp van het scenario, zoals verwoord in de kamerbrief ‘Perspectief op Jeugd’.

Daarnaast gebruikte de groep een analyse door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het onderzoek door het Athena Instituut, naar de pilots binnen Actielijn 5 van het Programma Zorg voor de Jeugd.

Kwartiermaker Willemijn Helmich: “Het was bijzonder om tijdens de online 24-uurs sessie met de projectgroep en betrokkenen uit de jeugdbeschermingsketen, intensief toe te werken naar een toekomstscenario."

De resultaten van de 24-uurs sessie worden momenteel in groepsverband concreet gemaakt en een aantal vraagstukken verder uitgezocht. Tijdens de ‘Week van reflectie’ in november wordt de uitkomst van deze sessie getoetst bij de {door jeugdzorg zelf gecreëerde— TjS} " wetenschap,"  burgers, {jeugdzorg}professionals en andere belanghebbenden.

Online 24-uur sessie

Om te komen tot een gedragen kaderstellend scenario werkte de groep de eerste dag aan het concept beoordelingskader. Dit is bedoeld als richtsnoer om te komen tot een vereenvoudiging van de jeugdbescherming. {Dat leidt naar OTS en UHP!!! — TjS}

“Het geeft weer welke uitgangspunten en randvoorwaarden nodig zijn om dit doel te bereiken en helpt in het ontwikkelen en concretiseren van het scenario tot uiteindelijk een ontwerp op het niveau van functionaliteiten.”

Tijdens een creatief proces op de tweede dag kwam de groep uiteindelijk tot twee concept scenario’s.

Helmich: “Nu komt het erop aan om de komende weken het beoordelingskader definitief te maken, een aantal zaken concreter te krijgen en openstaande vragen verder uit te zoeken. Voor alle deelnemers aan de24-uurs sessie stond boven water dat het proces vereenvoudigd moet worden. Er moet worden gehandeld vanuit het kind- en gezinsperspectief en het wordt belangrijk dat gezinnen één contactpersoon hebben.”

Onderzoek

Naast het beoordelingskader worden diverse onderzoeken gebruikt om te komen tot een toekomstscenario. Zo worden de lessen uit de binnen- en buitenlandse aanpak in beeld gebracht door het NJi.  {Dat NJi respecteerde niet dat gemeten moet zijn vooraf aan OTS en UHP met kinderrecht IVRK24.1 en die recente wetenschappen, zoals van Gresser. — TjS}       

Het Verweij Jonker Instituut doet onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. De resultaten hiervan worden in november verwacht. {Het direct bij aanvang verstrekken van de kennis in die internettraining van Villa Pinedo wilde het NJi in dat actieplan en de van wetenschappen-ingelichte keten niets weten. — TjS}

Het Athena Instituut, onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam, deed onderzoek naar de resultaten van de huidige pilots binnen Actielijn 5 van Programma Zorg voor de Jeugd. Tijdens dit onderzoek is gekeken hoe de pilots hun nieuwe werkwijze georganiseerd hebben rondom kinderen en gezinnen. Dit deden de onderzoekers vanuit een sociaalecologisch kader, waarbinnen relaties van individuen binnen groepen en de bredere context worden weergegeven.

Onderzoeker Barbara Regeer: “We hebben uit de pilots geleerd dat de transformatie naar gezinsgericht werken tijd kost. Transformaties kosten nou eenmaal tijd. Men moet elkaar gaan begrijpen en leren te vertrouwen, om samen tot nieuwe oplossingen te komen {en wie beslist in de praktijk van afdreigen binnen dat "samen"??!}. Deze manier van werken vraagt ondersteunende structuren en een cultuur waarin lef en creativiteit wordt beloond. We staan nog maar aan het begin van de transformatie, maar we zien dat er al veel gebeurd en geleerd is. We hopen dat de inzichten uit dit onderzoek helpen bij de verschillende zoektochten die volgen: van nieuwe pilots, nieuwe invullingen van gezinsgericht werken, ontkokering, reflexieve sturing en vakmanschap.”

Het beoordelingskader en de ontwikkeling naar een scenario zijn het startpunt voor de toetsing tijdens de ‘Week van Reflectie’ in november. Zo werkt het projectteam toe naar eind december, wanneer het kaderstellend scenario wordt opgeleverd en naar eind januari als een advies over de vervolgaanpak wordt gepresenteerd.

Relevante links en downloads:


Ik zie een halsstarrig verdedigen van de huidige macht van de beschermingsketen om de oude cultuur met een nieuw goudlaagje te handhaven, en daarmee verzwegen dat de recente wetenschappen de schadelijkheid van een maatregel aantoonden, ook de ondeskundigheid van diegenen die meten tot een beslissing om een OTS te verkrijgen.  
 
Bron: Tj.W. Strubbe | Adoptiezaken(-zorg) & Familierecht - AZF (voorheen SSF)