nlenfrde

Randvoorwaaden voor de rapportages van de RvdK

  • Feiten en meningen worden standaard gescheiden beschreven;
  • Hoor en wederhoor wordt toegepast en standaard opgenomen in de rapportages;
  • Beschrijvingen zijn zoveel mogelijk concreet en zonder speculatieve formuleringen;
  • Accordering van informatie moet explicieter worden gemaakt in de rapportage;
  • Voor de lezer moet de weging duidelijk zijn van belemmerende en beschermende factoren voor de opvoeding van het kind en de conclusie.
  • Rapporten van externe deskundigen, moeten in het geheel als bijlage worden toegevoegd aan de rapportages.

 

Deze voorwaarden vormen een goede basis om de kwaliteit van de rapportages te controleren.

Kwaliteit bewaken

Het Kwaliteitskader beschrijft algemene kwaliteitseisen voor de onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming. De in protocollen beschreven werkwijze van de RvdK bevat waarborgen om de kwaliteit van het feitenonderzoek te bewaken. Deze waarborgen komen terug in onze onderzoeksmethode.

Kwaliteitskader Raad voor de Kinderbescherming

Actieplan voor feitenonderzoek

Op 31 mei 2018 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen uitgebracht.