De verstotende ouder zal specifiek gedrag en symptomen tonen aan de kinderen en de verstoten ouder. De volgende voorbeelden van dit gedrag heten Red Flags. Hoe meer van deze signalen een ouder vertoont, hoe groter de kans dat Ouderverstoting optreedt. Hieronder vindt u een overzicht van meer dan 150 meest gebruikte tactieken om kinderen van een ouder te vervreemden. Een score van 10 of meer is een indicator van ouderverstoting. 

 1. Belemmering van omgang/bezoekregeling, ondanks een gerechtelijke uitspraak of aanwijzingen van hulpverlening.
 2. Denigrerende uitspraken doen over de andere ouder naar iedereen die wil luisteren, inclusief de kinderen. De andere ouder of stiefouder benoemen met afwijkende namen.
 3. Beschuldiging van misbruik indienen, terwijl u toch steeds door de de ex voor de rechtbank wordt gesleept kinderalimentatie of partneralimentatie. (Opmerking: Een echt misbruikt persoon wil niets met de misbruiker doen, en zal iedere face-To-face confrontatie uit de weg gaan.)
 4. Stopt contact tussen de kinderen en de uitgebreide familiekring of vrienden die het er niet mee eens zijn. 
 5. Geloven dat ze boven de wet verheven zijn en dat alle orders / wetten voor ieder ander geldt.
 6. Belemmering van de communicatie met en over de kinderen, met inbegrip van het blokkeren van toegang tot schoolrapporten en vergaderingen en evenementen.
 7. De kinderen uithoren over hun bezoek, hen vragen om bewijs te zoeken, te spioneren of te verzamelen.
 8. Weigering van bezoek omdat de ex-echtgenoot de kinderbijslag niet kan betalen of geen betaling heeft gedaan.
 9. Uitingen van constante haat en wraak over de ex-echtgenoot. 
 10. Weigering om thuisadres bekend te maken. 
 11. Weigering om de andere ouder op de hoogte te houden van /informatie te geven over van medische vraagstukken, onderwijskwesties, gebeurtenissen in verband met de kind / kinderen .
 12. Doorlopen verwijzen naar het kind als eigen kind (“Mijn kind”) en niet het kind van “ons”, beide ex- echtgenoten.
 13. Doorlopend bezoeken met de andere ouder onmogelijk maken door over de kinderen te beweren dat ze echt niet willen gaan (met het excuus dat ze de kinderen niet kunnen dwingen om hun andere ouder te zien als ze dat niet willen). 
 14. Inbreuk maken op gerechtelijke bevelen, met inbegrip van advocatenbevel. Of deze gewoon negeren.
 15. Verhuizen met de kinderen ver weg van een ouder waarmee ze ooit een liefdevolle relatie hadden en zo een bezoek of relatie met hen vrijwel onmogelijk maken.
 16. Tijdens de omgang/bezoekt, voortdurend op bellen, met het kind willen praten, met ontwrichtende berichten. 
 17. De verstoten ouder of de stiefouder voor de ogen van het kind en in het openbaar uitschelden, bedreigen, belachelijk maken.
 18. Het kind het gevoel geven dat het emotioneel verantwoordelijk is voor het ouderlijk geluk, zodat het kind beschermend is naar de volwassene, in plaats van andersom.
 19. Liegen en het kind betrekken in de echtscheidingszaken en omgangsregelingen. 
 20. Zorgt er voor dat het kind zich ongemakkelijk voelt in gesprekken met een therapeut of andere officiële persoon.
 21. Zorgt dat het kind de verstoten ouder bij een andere naam noemt dan papa of mama.
 22. Voorkomen dat de kinderen contact opnemen met hun andere ouder door de telefoon onbereikbaar voor het kind te maken, hun telefoonnummer te wijzigen, inkomende gesprekken te weigeren, te weigeren het kind te laten telefoneren of te liegen tegen de verstoten ouder en te beweren dat de kinderen niet thuis zijn of al slapen.
 23. De kinderen betrekken bij procedures en uitspraken in/van de rechtbank, de kinderbijslag en andere juridische zaken waarbij zij niet betrokken zouden moeten zijn.
 24. Er op staan dat de kinderen de nieuwe persoon in het leven van hun vervreemdende ouder aanspreken als 'mama' of 'papa'. 
 25. Oudervervreemdingsgedrag escaleert, wanneer de verstoten ouder een nieuwe partner vindt en een nieuwe relatie begint. 
 26. Er op aandringen dat het kind de nieuwe partner van hun ex natuurlijk nooit 'mama' of 'papa' mag noemen.
 27. De telefoon ophangen/Verbinding verbreken wanneer gesprekken niet volgens hun “agenda” plaats vinden.
 28. Wanneer het kind met de verstoten ouder aan de telefoon kan praten, zal de vervreemdende ouder het gesprek controleren, het kind instrueren over wat te zeggen en hoe te reageren op de verstoten ouder en het einde van het gesprek afdwingen als het gesprek niet verloopt zoals de vervreemdende ouder geschikt acht.
 29. Doet de kinderen opzettelijk weg /uit het zicht als ze de doelwit ouders ontmoeten, bijvoorbeeld in winkels.
 30. Vermijdt activiteiten van de kinderen, zoals schoolgebeurtenissen als de verstoten ouder er misschien aanwezig kan zijn.
 31. Problemen met beheersing van woede en agressie.
 32. Weinig ondersteuning vanuit het familienetwerk of een familie netwerk dat het ouderverstotingsgedrag ondersteunt.
 33. Weigeren om per fax, e-mail of brief te communiceren, omdat dit zwart/wit bewijs levert van hun activiteiten.
 34. Tot het laatste moment wachten om de verstoten ouder op de hoogte te stellen van wijzigingen in de bezoektijden.
 35. Voelt het als hun recht om de de bezoekregeling met de kinderen te laat mogelijk te maken, maar dringt erop aan dat de kinderen op exact overeengekomen tijd terug gebracht worden. En geen minuut later…
 36. Zal geen informatie verstrekken aan de verstoten ouder over de dagelijkse activiteiten van de kinderen, maar dringen erop aan dat ze precies op de hoogte gehouden worden wat de verstoten ouder met de kinderen gaat doen als ze bij hem zijn.
 37. Zal ervoor kiezen om anderen te betalen om op te passen/ de kinderen op te vangen en weigert hiervoor de verstoten ouder in te schakelen, zelfs als het voor alle partijen meer geschikt zou zijn.
 38. Zal beweren dat het kind te ziek is om de verstoten ouder te bezoeken.
 39. Zal beweren dat de verstoten ouder niet in staat is om het kind goed op te voeden.
 40. Veroorzaakt dat het kind zich schuldig gaat voelen omdat het graag de andere ouder wil zien.
 41. Zal ten allen tijde, een neutrale haal/breng locatie vermijden. 
 42. Weigert de verstoten ouder contact met ‘Professionals’ die de vervreemdende ouder ondersteunen.
 43. Niet toelaten dat de kinderen deelnemen aan activiteiten, waar zij mogelijk in contact kunnen komen met andere kinderen die met de verstoten ouder zijn verbonden.
 44. Zorgt er voor dat de school op de hoogte is dat de verstoten ouder niet te vertrouwen is, verklaart dat de verstoten ouder liegt tegen anderen over de vervreemdende ouder en de kinderen. Met inbegrip van notities in schooldossiers over het niet toestaan van contact met of ophalen door verstoten Ouder.
 45. Wanneer informatie over de verstoten ouder wordt verstrekt, voor schooldossier, beveiligingsdiensten of iedere andere instantie , zal de verstotende ouder onjuiste of misleidende informatie geven.
 46. De vervreemdende ouder zal pagina’s en informatie verwijderen van school van een kind wanneer de ideologie van de verstotende ouder niet ondersteunt wordt en / of de verstoten ouder ondersteunt.
 47. Het sociale leven van de kinderen wordt volledig beheerst door de verstotende ouder.
 48. Zorgen dat zij overal bij betrokken zijn voor wat betreft de activiteiten van de kinderen, d.w.z. leider, voorleesouder, trainer op de sportclub etc, zodat ze constant bij de kinderen aanwezig zijn en voorkomen dat de andere ouder bij de kinderen betrokken kan worden.
 49. Liegt tegen de kinderen over de scheiding / echtscheiding, onder meer door details te geven die ‘overduidelijk’ niet waar zijn en die van invloed zijn op het kind en de mogelijkheid om van zijn andere ouder te houden (papa besteedt al zijn geld aan zijn vriendinnen, zodat ik het niet kan veroorloven om je naar het kamp te laten gaan). 
 50. Betrekt de kinderen in alle aspecten van de scheidingsprocedure, de echtscheiding en alle procedures, terwijl het beweert dat het kind het recht heeft om te weten wat er allemaal aan de hand is.
 51. De verstoten ouder zwart maken, aanklagen over stalking, mishandelen en lastigvallen bij de politie. Indienen van valse beschuldigingen over mishandeling en misbruik, waardoor valse en herhaaldelijke meldingen worden voorgelegd aan kinderbeschermingsinstanties, politie en anderen om de verstoten ouder voortdurend onder verdenking en onderzoek te plaatsen.
 52. Het kind aanmoedigen om de vervreemdende ouder te steunen en om aan de autoriteiten te laten zien hoe ze lijden onder de behandeling van de verstoten ouder, hoewel er helemaal geen bewijs is van een slechte behandeling, maar juist het omgekeerde.
 53. Moedigt het kind aan om in zich te verzetten, om niet te voldoen aan de redelijke regels wanneer hij bij de verstoten ouder is.
 54. De vervreemdende ouder organiseert opzettelijk ‘activiteiten’ voor de kinderen op de omgang- bezoektijd, d.w.z. feestjes, uitstapjes en sociale bijeenkomsten.
 55. Vervreemdende ouders zullen omkoping inzetten en verleidingen gebruiken om te voorkomen dat een kind de verstoten ouder gaat bezoeken. Het kind zal zich schuldig gaan voelen omdat hij bij de verstoten ouder wil zijn, in plaats van een gebeurtenis bij te wonen die de vervreemdende ouder heeft georganiseerd tijdens de omgang/bezoektijd.
 56. Niet toestaan dat de kinderen foto’s hebben van de verstoten ouder of voorwerpen die zij van hem hebben gekregen. De vervreemdende ouder zal alle cadeaus, foto’s enz. laten verdwijnen of vernietigen wanneer het kind ze thuis brengt.
 57. Wanneer het kind geschenken van de verstoten ouder ontvangt en deze mee naar huis neemt om aan de vervreemdende ouder te laten zien, weigert de vervreemdende ouder het kind deze terug te laten nemen naar het huis van de andere ouder of het te laten bewaren.
 58. Vervreemdende ouder weigert geschenken van de andere ouder of zijn familie, en laat de kinderen hen teruggeven, zeggende dat het cadeau niet goed of te goedkoop of nutteloos is, enzovoort.
 59. De vervreemdende ouder zal geschenken van de verstoten ouder bewust en opzettelijk veroordelen of zij zorgen er voor dat zij doelbewust het cadeau eerder kopen, zodat het geschenk van de verstoten ouder zinloos is.
 60. Vervreemdende ouders veranderen de achternaam van het kind naar de naam van evt ‘nieuwe vader’ en zullen dat niet overleggen,vragen of melden.
 61. De vervreemdende ouder zal de familiebijeenkomsten, verjaardagen etc van de verstoten ouder bijwonen zonder voorafgaande uitnodiging en ondanks de wetenschap dat hun gedrag waarschijnlijk negatief wordt beoordeeld. De vervreemdende ouder zal negatieve reacties gebruiken om de kinderen te informeren dat de familie van de verstoten ouder een hekel aan hen heeft…
 62. Weigert de telefoon te beantwoorden wanneer het kind opbelt vanaf de verstoten ouder.
 63. Dringt erop aan dat wanneer het kind bij de verstoten ouder is dat zij ‘recht’ hebben op buitensporig veel telefonisch contact met het kind. Omgekeerd staan zij de verstoten ouder geen of uiterst weinig telefonisch contact toe.
 64. Het telefoonnummer wordt opzettelijk veranderd en een geheim nummer wordt niet aan de andere ouder gemeld.
 65. Vervreemdende ouders vertellen hun kind dat ze hopen dat ze OK zullen zijn bij de andere ouder, dat ze niet naar het ziekenhuis zullen moeten, enzovoorts Hierdoor wordt heel doeltreffend een beeld van angst bij het kind gecreëerd.
 66. Vertelt het kind dat er "iets kan gebeuren" terwijl het kind bij de verstotende ouder is…
 67. Eist extra hoge bijdragen in verband met extra kosten in verband met de opvoeding of medische kosten, zoals van kinderen, orthodontie werk.
 68. Het kind informeren dat ze geen ‘braces’ of andere dure essentiële ondersteuning kunnen hebben, omdat de verstoten ouder hier niet voor betaalt.
 69. Weigeren het verzoek van een kind om extra tijd door te brengen bij de verstoten ouder, zelfs wanneer deze tijd voor een eenmalige speciale gelegenheid is.
 70. Weigeren het kind naar school te sturen voor gebeurtenissen wanneer de verstoten ouder aanwezig zal zijn.
 71. Gebruikt het geld dat door de verstoten ouder op een bankrekening van het kind was geplaatst zelf (staat het kind niet om dit geld te besteden). 
 72. Laat het kind op een opzettelijk kwaadaardige en wraakzuchtige manier weten zijn gedrag vergelijkbaar is met de verstoten ouder.
 73. Hemelt fysieke- en gezichtskenmerken die vergelijkbaar zijn met de eigen vervreemdende ouder en familie op. Uiterlijke kenmerken die in verband staan met de verstoten ouder worden genegeerd of ontkent.
 74. Vervreemdende weigert het kind toe te staan om zijn huisdier mee te nemen bij een bezoek/omgang, hoewel de verstoten ouder helemaal akkoord is en bereid is het huisdier te huisvesten.
 75. Vervreemdende ouder gaat bewust verhuizen zonder voorafgaand aan de verhuizing details te verstrekken.
 76. Vervreemdende ouder is bewust verhuisd en weigert de verstoten ouder ook daarna passende gegevens te verstrekken.
 77. Vervreemdende ouder staat contact met het kind toe in strijd met de wensen van de verstoten , vooral wanneer deze redelijke gronden heeft voor hun bezorgdheid, dat wil zeggen aanwijzingen voor huiselijk geweld, eerder bewezen misbruik.
 78. Het kind ondergaat medische of heeft onnodige chirurgische ingrepen ondergaan zonder voorafgaande kennis of toestemming van de verstoten ouder.
 79. De vervreemdende ouder probeert met dwingen, te onderdrukken of te dreigen de verstoten ouder gerechtelijke documenten te laten ondertekenen die de verstoten ouder uit het leven van het kind uitsluit of de positie van de vervreemdende ouder zal verbeteren.
 80. De vervreemdende ouder spreekt de wens uit dat de andere ouder sterft, dood, of ernstig gewond raakt.
 81. De vervreemdende ouder spreekt een verlangen uit dat de verstoten ouder en andere familieleden / vrienden die met hem zijn geassocieerd, om eenl grote ongeluk te krijgen.
 82. De vervreemdende ouder probeert of slaagt erin om de religie van het kind te veranderen.
 83. vertelde het kind dat ze de andere ouder niet kunnen zien omdat ze achterblijven in hun kinderalimentatie-betalingen.
 84. is oneerlijk onbeleefd en weigert samen te werken met de nieuwe partner van de andere ouder ten behoeve van het kind.
 85. De vervreemdende ouder heeft geweigerd om ondersteuning van geestelijke gezondheidszorg voor het kind mogelijk te maken wanneer er redelijke bewijzen zijn om de behoeften van het kind te ondersteunen en het kind zou kunnen profiteren van geestelijke gezondheidsinterventie.
 86. Weigeren om het kind in staat te stellen deel te nemen aan weekend sport- / ontwikkelingslessen, aangezien de andere ouder misschien aanwezig zou moeten zijn in verband met de omgangsregeling.
 87. De vervreemdende ouder probeert om ambtenaren, specialisten en professionals te beïnvloeden om te handelen / aan te melden ten gunste en in het voordeel van die ouder, zelfs wanneer er tegengesteld bewijs is.
 88. De vervreemdende ouder heeft opzettelijk misleid, gelogen of informatie / bewijsmateriaal achtergehouden om zijn eigen zaak verder te kunnen voortzetten.
 89. De vervreemdende ouder heeft de verstoten ouder in de aanwezigheid van het kind fysiek aangevallen/bedreigd.
 90. De vervreemdende ouder heeft gerommeld, veranderd in officiële documentatie om zijn eigen zaak verder voort te kunnen zetten.
 91. De vervreemdende ouder heeft verkeerde en onware misleidende verklaringen afgegeven aan de politie over de verstoten ouder en/of hun familie.terwijl de vervreemdende ouder op voorhand wist dat deze informatie vals en misleidend was.
 92. Heeft zich zichtbaar woedend over de verstoten ouder gedragen in aanwezigheid van het kind of derden.
 93. De vervreemdende ouder heeft geprobeerd namens of met het kind brieven / notities te “helpen” schrijven of af te leveren aan de verstoten ouder. 
 94. De vervreemdende ouder moedigt het kind aan om hen te ondersteunen in hun beschuldigingen tegen de verstoten ouder. Ondanks voor de hand liggend bewijzen van beide ouder en kind. 
 95. Coaching, bedreigen of intimideren van het kind om incidenten stil te houden; bekend worden zou niet in het voordeel van de vervreemdende ouder uitwerken.
 96. Het kind bedreigen of straffen om positieve dingen te zeggen over de verstoten ouder.
 97. De vervreemdende ouder weigerde het kind te te laten meewerken voor het testen van DNA wanneer dat is gevraagd.
 98. De vervreemdende ouder veroorzaakt bewust vervreemding tussen broers en zussen, wanneer die de andere ouder steunen.
 99. De vervreemdende ouder vertelde het kind dat de andere ouder niet van hem houdt en dat de andere ouder nooit heeft gewild dat het kind geboren zou worden.
 100. De vervreemdende ouder verteld het kind over intieme details met betrekking tot het huwelijk, die ongeschikt zijn om opzettelijk een ongemakkelijk gevoel te veroorzaken bij het kind.
 101. De vervreemdende ouder heeft geweigerd om voorgeschreven medicatie van het kind te delen met de andere ouder tijdens de omgang.
 102. De De vervreemdende ouder laat het kind duidelijk weten dat de uitgebreide familie van de verstoten ouder niet de “echte familie” van de kinderen is. Of dat ze niet goed zijn.
 103. De vervreemdende ouder vertelt het kind dat ze vervangen zijn door de nieuwe partner en kinderen van de verstoten ouder.
 104. Vervreemder vertelt het kind dat ze vervangen zijn door de nieuwe kinderen die geboren zijn en elke nieuwe partner. 
 105. De vervreemder vertelt het kind dat ze vervangen zijn door het kind van de nieuwe partner van de verstoten ouder en dat zij daarom niet door de verstoten ouder gewild of geliefd zijn.
 106. De vervreemdende ouder ontkent alle uitspraken, antwoorden, discipline en activiteiten van de verstoten ouder met betrekking tot hun kind .
 107. De vervreemdende ouder stelt vaak voor aan het kind dat de verstoten ouder en / of de nieuwe partner het kind pijn kunnen doen of beschadigen.
 108. De vervreemder eist dat de verstoten ouder betaald voor ieder klein ongemak en werkt op zijn schuldgevoel voor iedere schade die het kind in de loop van het leven heeft geleden.
 109. Vervreemder dwingt het kind om kleine verwondingen, stoten en kneuzingen door spel aan een beroepspersoon te melden als gevolg van contact met de verstoten ouder en / of nieuwe partner.
 110. De vervreemder scheert het haar van het kind wanneer de knipbeurt door de verstoten ouder werd uitgevoerd, omdat de knipbeurt slecht is en het haar verwoest.
 111. De vervreemdende ouder weigert de verstoten ouder om het kind te troosten wanneer hij zich in het spel heeft bezeerd.
 112. De vervreemdende ouder eist medische interventie voor kleine ziekten (anitbiotica bij een verkoudheid). 
 113. De vervreemdende ouder gaat “dokter winkelen” totdat een beoefenaar die sympathiek staat in hun zaak is gevonden.
 114. De vervreemdende ouder voldoet niet aan geschikt medisch advies van beoefenaars die zich niet sympathiek opstellen in hun zaak.
 115. Vervreemder beschadigt actief (snijden, scheuren of kleuren)kleding wanneer deze door het de verstoten ouder aan het kind werd verstrekt.
 116. Alienator weigert een redelijk vereiste medische behandeling, waar de verstoten ouder toestemming heeft aangevraagd voor een ernstige medische aandoening, waardoor het kind wordt belemmerd of lijdt.
 117. Vervreemder staat het kind toe om na de scheiding activiteiten te ondernemen, die eerder geweigerd zijn of niet werden toegestaan door de verstoten ouder. En geeft die daarvan natuurlijk de schuld.
 118. De vervreemdende ouder weigert het kind alleen te laten met andere volwassenen of kinderen.
 119. De vervreemdende ouder weigert kinderen logeerpartijen bij te wonen met vrienden. De vervreemdende ouder beschuldigt die ouders van misbruik.
 120. De vervreemdende ouder weigert logeerpartijtjes toe te staan omdat dat ze “niet willen dat de kinderen zien hoe anderen wonen”. 
 121. De vervreemdende ouder vertelt vaak het kind dat de andere ouder ze pijn zal doen, ze zal beschadigen, geestelijke gezondheidsproblemen heeft, enz. Waardoor angst voor de verstoten ouder wordt veroorzaakt.
 122. De vervreemdende ouder informeert het kind dat de verstoten ouder een strafregister heeft voor het misbruiken/mishandelen van kinderen.
 123. De vervreemdende ouder zal het kind niet toestaan om een medische of psychologische beoordeling te ondergaan zonder daarbij zelf aanwezig te zijn.
 124. De vervreemdende ouder informeert het kind dat zij door de verstoten ouder ongewenst was en dat de verstoten ouder erop stond dat de zwangerschap zou worden beëindigd.
 125. De vervreemdende ouder dringt erop aan dat familie van de andere ouder haar of de kinderen nooit geaccepteerd heeft en erop aangedrongen is dat de zwangerschap wordt beëindigd.
 126. De vervreemdende ouder beschuldigt de andere ouder voor slechte voedslekeuze, eetgewonnten, huisvestingskwaliteit en / of beschikbaarheid geld, zelfs waar kinderondersteuning betaald is en/of contact minimaal is.
 127. De vervreemdende ouder beschuldigt de andere ouder met de nieuwe partner van het stelen van huis, eten, goederen, middelen van het kind. 
 128. De vervreemdende ouder negeert het kind wanneer het kind activiteiten met de verstoten ouder wil vertellen.
 129. Vervreemder wordt boos wanneer het kind de activiteiten met de verstoten ouder bespreekt.
 130. Vervreemder wordt boos wanneer het kind zijn wens aangeeft de andere ouder te willen zien of te missen.
 131. Vervreemder wordt boos wanneer het kind betrokken is bij moeder- / vadersdag activiteiten op school die gericht zijn op de verstoten ouder.
 132. Vervreemder wordt boos wanneer het kind uitdrukking geeft aan contact met andere ouder naar schoolleerkrachten / collega’s / collega’s.
 133. Vervreemder verwijdert kind van school en verplaatst het kind zonder aanleiding wanneer het kind een verlangen naar contact met de andere ouder heeft kenbaar gemaakt.
 134. De vervreemdende ouder informeert het kind dat de andere ouder gelukkiger is zonder hen.
 135. De vervreemdende ouder informeert kind dat die andere ouder niet meer van hen houdt, ze nooit meer zal zien, ze niet meer wil.
 136. De vervreemdende ouder beschuldigt het kind het veroorzaken van de scheiding .
 137. De vervreemdende ouder informeert het kind dat de andere ouder het KIND verlaat, (dus niet het huwelijk beeïndigd of niet verder wil met de vervreemder). 
 138. Vervreemder beschuldigt de andere ouder van ontrouw. 
 139. Vervreemder schrijft brieven ‘namens’ het kind en zal beweren dat het kind dit heeft verzocht.
 140. De vervreemdende ouder streeft ernaar /zorgt er voordat kinderen geloven dat de andere ouder geen brieven, cadeaus of geld verstuurt.
 141. De vervreemdende ouder verwijdert en vernietigt alle items die naar het kind zijn verzonden door iedereen van buitenaf (dat wil zeggen school, grootouder).
 142. De vervreemdende ouder vernietigt alle cadeaus of brieven voor het kind, nog voordat deze het te zien krijgt. 
 143. De vervreemdende ouder dringt erop aan dat het kind verwijzend naar de andere ouder met afwijkende term/namen (bijvoorbeeld; De Hex. De Rotzak).
 144. De vervreemdende ouder informeert schoolleerkrachten / opdrachtgevers met vervalste documenten / brieven/uitspraken.
 145. De vervreemdende ouder grijpt de persoonlijke en privé-bezittingen van andere ouder aan om financiële moeilijkheden aan het kind tonen.
 146. De vervreemdende ouder pakt geschenken af of retourneert ze naar de winkel.
 147. De vervreemdende ouder grijpt elke gelegenheid aan om de andere ouder belachelijk en klein te maken, in aanwezigheid van het kind , Bij het zoeken naar hulp van zorgorganisaties en hulpverleners.
 148. Weigert andere ouder vitale medische informatie te verschaffen waardoor het kind wordt belemmerd (in medisch welzijn en uitvoeren van de medische zorg). 
 149. Weigert om andere ouder van geïdentificeerde allergieën in kennis te stellen.
 150. Weigert om andere ouder op de hoogte te stellen van medische zorgen of behandelingen voor de kinderen. 
 151. Beschuldigt andere ouder van het stelen van dingen die het kind gewoon heeft verloren.
 152. Kent falen in schoolactiviteiten / studie toe aan de verstoten ouder.
 153. Zal de andere ouder beschuldigen van het verwaarlozen van het kind.
 154. Voert geen essentiële medische zorg of behandeling uit op basis van financiële tekort dat uiteraard veroorzaakt is door de andere ouder.
 155. Consumeert drugs, sigaretten of alcohol en beschuldigt andere ouder van verslavingen.
 156. De vervreemdende ouder verschaft zichzelf persoonlijke luxe, terwijl kinderen essentiële zaken wordt geweigerd ;de andere ouder krijgt de schuld van de financiële zorgen.
 157. De vervreemdende ouder weigert om het kind afscheid te laten nemen van de andere ouder en wil niet dat na het bezoek enige affectie wordt getoond.
 158. De vervreemdende ouder maakt afwijkende geluiden / opmerkingen wanneer kind en/of andere ouder liefde voor elkaar in aanwezigheid van de vervreemder toont.
 159. Beschuldigt andere ouder op afwijkende/onaangepaste wijze liefde aan het kind te tonen.
 160. beschuldigt andere ouder van vervreemdend gedrag.
 161. Maakt denigrerende opmerkingen tegen het kind over de nieuwe partner of partners kinderen.
 162. De vervreemdende ouder uit beschuldigingen over misbruik tegen de nieuwe partner van de verstoten ouder. 
 163. De vervreemdende ouder maakt beschuldigingen van misbruik tegen familie van de verstoten ouder.
 164. De vervreemdende ouder maakt beschuldigingen van misbruik de nieuwe partner/de kinderen van de nieuwe partner. 
 165. In aanwezigheid van het kind neemt de vervreemdende ouder contact op met familie van de verstoten ouder om onjuiste beweringen over misbruik / verwaarlozing / vervreemding te maken.
 166. De vervreemdende ouder weigert het kind toe te staan om geschenken / notities / schilderijen / brieven aan de verstoten ouder, de nieuwe partner, hun kinderen of uitgebreide familie te geven.
 167. De vervreemdende ouder is voortdurend onbeleefd, vervelend, beheersend.controlerend en dicteert wanneer, waar en wat de verstoten ouder met de kinderen in hun tijd kan doen. Deze houding wordt ook doorgegeven aan de kinderen die zich verwent, onbeleefd, onbeheerst gaan gedragen en willen dicteren wanneer, waar en hoe zij hun tijd doorbrengen met de andere ouder.

Bron: Brainsyntax

(PDF) Untangling the Complexity of Parental Alienation ...

www.academia.edu › Untangling_the_Complexity_of_Par...
 
... Strategies used to perpetrate the abuse of the Children and Targeted Parent (This is illustrated by the document entitled “167 Red Flags of Parental Alienation.
via de volgende link: