Met dank aan Bert Kerkhof
Wie zegt dat actie voeren geen zin heeft?! Ik ben zo ontzettend trots op ons werk, het resultaat.
Natuurlijk; nog 'even' door de 1e kamer maar als dit geregeld is, gaat dit zo ontzettend veel verdriet en ellende schelen.
Dit gaat heel veel vaders procederen besparen en dus inmenging van die handelingsonbekwame keten en die ene rechter.
Samenvatting:
De voorzitter van de tweede kamer:
Dan gaan we naar agendapunt 14:
Stemming Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden
Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605).
(Zie wetgevingsoverleg van 19 november 2020.)
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de PVV en Van Haga voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.
(Geroffel op de bankjes)
Zijn de initiatiefnemers bereid de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? Mevrouw Bergkamp.
Mevrouw Bergkamp (D66):
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de collega's voor de steun. Mede namens de heer Van Wijngaarden zeg ik dat wij daartoe zeer bereid zijn. Dank u wel.
De voorzitter:
Veel succes bij de verdediging.

 
Schrijnend maar ook tekenend dat de Christelijke partijen, waaronder dus het CDA (!!!!) tegen stemden.
Wie kan hier nu op tegen zijn?!
Op naar de Eerste Kamer ! Helaas gaat deze wet niet met terug werkende kracht in en pas per 1 juli 2021
Dat wil niet zeggen dat ALLE vaders, die nu naar de rechter moeten om gezag te verkrijgen, niet kunnen wijzen naar deze wet!
Wie is die rechter? Wie zijn die zogenaamde professionals? Wie zijn die lui die vaders gaan beoordelen of ze wel gezag mogen hebben, terwijl als je gehuwd bent of geregistreerd partnerschap , de vader deze waanzin niet hoeft te ondergaan?
Deze wet gaat zoveel verdriet en ellende schelen. Dus trots op dit resultaat .
 

Zeker een prachtig resultaat!

Wat gaat dit een hoop verdriet en ellende schelen en wat dat betreft kan dit niet snel genoeg door de Eerste Kamer! Laat ik heel duidelijk zijn; elke 'moeder' die sputtert, terwijl de biologische vader wel het kind erkend heeft (en dus eventueel als pinautomaat mag fungeren), moet eens heel goed nadeken waar haar bezwaren vandaan komen en zich realiseren dat zij het kind daarmee tekort doet.

Voor de sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling van het kind is het wetenschappelijk bewezen dat beide ouders vanaf geboorte in het leven van het kind zijn. Geen excuses! Op naar de volgende position paper!

Het uitbannen van liefdevolle, verantwoorde ouders MOET EN KAN stoppen.

Position paper 2 kunnen we dus afstrepen en hopelijk is dit juni 2021 geformaliseerd (door de Eerste Kamer) 


De Tweede Kamer heeft voor de Wet Erkenning en Gezag gestemd van D66 en de VVD. Kamerlid Vera Bergkamp: ‘Dit is een mooie dag voor alle ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Met deze wet zorgen we ervoor dat ook deze ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag gaan krijgen wanneer ze hun kind erkennen.’

Bergkamp: ‘Nu nog zien we dat een ouder die zijn of haar kind samen met de moeder opvoedt ineens geen ouderlijk gezag blijkt te hebben als de moeder bijvoorbeeld overlijdt. Straks hebben deze ouders dat gezag wel. Voor zowel kind als ouder is dat een vooruitgang. Het kind krijgt een juridische ouder die ook het gezag uitoefent, en de ouder kan door het gezag volwaardig zijn/haar rol als ouder van het kind op zich nemen. Dat heeft meer dan een emotionele waarde.‘

75.000 kinderen

Ieder jaar worden 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Dat is bijna de helft van alle kinderen die in een jaar geboren worden. Als je als vader, of meemoeder, in deze situatie je kind erkent, krijg je niet automatisch ouderlijk gezag. Je moet daarvoor nog een apart verzoek indienen. Bijna drie kwart van de ouders doet dat ook, en draagt gezamenlijk gezag. In een kwart van de gevallen doen ouders dit niet, om uiteenlopende redenen. Het kan zijn dat ze geen gezamenlijk gezag willen, maar het kan ook zijn dat ze het vergeten. In dat geval kunnen er schrijnende situaties ontstaan als de ouders uit elkaar gaan of wanneer de moeder komt te overlijden. Het gezag kan dan onderdeel worden van conflict of moet via een lange procedure bij de rechter worden geregeld.

 

In het belang van het kind

Dit wetsvoorstel verkleint dit risico door te regelen dat bij erkenning van rechtswege gezamenlijk gezag ontstaat, zoals nu ook al binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap het geval is. Hiermee wordt de rechtspositie van ongetrouwde ouders en hun kinderen gelijk getrokken aan die van getrouwde ouders en hun kinderen. Het goed regelen van gezag is in de eerste plaats in het belang van het kind. Ook sluit het aan bij de maatschappelijke realiteit en de familie van nu. Het merendeel van de ouders wenst gezamenlijk gezag uit te oefenen. Als ouders geen gezamenlijk gezag willen, kunnen ze dit eenvoudig aangeven bij de gemeente. Het wetsvoorstel werd met 121 zetels aangenomen. De Eerste Kamer zal zich nog over de wet buigen voor hij in werking kan treden. Dat zal op zijn vroegst per 1 juli 2021 zijn.