nlenfrde

Commissie debat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 22 juni 21

 

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/jeugdbeleidhuiselijk-geweld-en-kindermishandeling?start=0

 

Alles wat aandacht krijgt groeit! Maar wees blij dat ik de moeite heb genomen om een debat van 4,5 uur uit te zitten, wat ik dus ingekort heb tot onderstaand verslag, met inhoudelijke realiteit check van onze kant, de ervaringsdeskundigen:

Het is wetenschappelijk en feitelijk aangetoond dat scheidende ouders niet thuis horen in de openbaar toegegeven, ook door zichzelf , handelingen onbekwame keten. Zie het position paper dat allang bij de politiek in een la ligt.

Elke ouder is eind-verantwoordelijk en hoort zich af te vragen of het toelaten van die keten iets positiefs gaat toevoegen ten behoeve van de relatie met jouw kind. In plaats van te strijden tegen een ex of instanties, zou die verantwoorde ouder maar 1 missie moeten hebben; zo snel mogelijk van de keten af. Dat kan! Middels parallel ouderschap, mist geen BEWEZEN gevaar voor het kind.

Ik ga die keten geen podium geven, ik hoef niets te bestrijden. Ouders, die het willen begrijpen, beëindigen zelf de waanzin. Met alles wat nu voorhanden is, hoeft niet 1 ouder zichzelf te presenteren als een slachtoffer. 

Toch is dit debat belangrijk, want ‘ze’ maken van hun agenda geen geheim ! Hoe eng is dat? Dat niemand aanslaat, met de vuist op tafel slaat, doorvraagt naar die zogenaamde hervormingen, zeker in het licht van al die rapporten die er liggen?!

Want met deze agenda zijn onze kinderen en toekomstige kleinkinderen niet alleen een prooi voor de keten, ze raken enkel extra getraumatiseerd door hun wijze van werken, die blijkbaar niet ter discussie staat! 

Met 1 op de 9 kinderen een jeugdbeschermingsmaatregel , naast 55.00 uithuisplaatsingen, met zoveel schrijnende verhalen, radeloze ouders en kinderen, met zoveel ‘bewijslast’, met genoeg schrijnende rapporten, waarvan er eentje hooguit een verkenning is en derhalve niet echt meetelt, aldus Sander Dekker , moet er toch een moment komen dat die bubbel uit elkaar spat?! 

Het debat begint met loze woorden van de diverse Tweede Kamer Commissieleden. Pak eens door! Ze zijn genoeg geïnformeerd om het niet bij woorden te houden, maar kritische vragen. Waar blijven die?

Vanaf 1.52 (h) wordt het interessant! Minder kinderen in de jeugdzorg! Aldus Blokhuis en betere jeugdzorg voor kinderen die dat nodig hebben.

Dan gaat Blokhuis in blokken zijn verhaal afsteken:

Interessant is de Commissie van Wijzen, die sinds mei 21 functioneel is. De 5 wijzen hebben allen hun banden met jeugdzorg, zitten dus in de bubbel van Den Haag. Zij ‘adviseren’, bemoeien zich met de vele extra miljoenen (tegen de 2 miljard) die naar de gemeenten gaan om hun budget aan te vullen.


1h.54 : Blok 1 Aanpak Wachttijden en Jeugd GGZ.  

(Verantwoording over de ruim 600 miljoen en de 300 miljoen corona, naast de 1,2 miljard die Rupsje-nooit genoeg ook al krijgt!! Perverse prikkels, het verdienmodel , wordt hiermee gefaciliteerd.) Hervormingsagenda?! De gemeente is verantwoordelijk! Beste ouders stel ze dan maar aansprakelijk ook! Het is wat ik altijd al heb geroepen; de gemeenten kopen de zorg in! Als die opgedrongen zorg dus ondermaats is, contra productief en schadelijk, dan kan je de gemeente aansprakelijk stellen voor de waanzin die jij derhalve moet ondervinden, waardoor jij het contact met jouw eigen kind verliest.

Verliesje niet in een strijd met de handelingsonbekwame keten, maar strijd effectief. Als het uit de hand loopt, is het de inkoopambtenaar die er last van moet krijgen! 

Onze kinderen vertegenwoordigen ‘slechts’ 20% van de mishandelde kinderen, maar verbruiken 65% van het budget. Terwijl scheiden met behoud van kinderen, mits geen bewezen gevaar, de norm zou moeten zijn, in plaats van infiltratie van de openbaar toegegeven handelingsonbekwame keten! 

Kijken naar waar het geld aan op gaat en of het effectief is, laat Blokhuis bij de gemeenten. Ouders, als je wilt dat het stopt, ga naar de bron; de gemeente!

Wet om gemeenten tot samenwerking inkoop te verplichten is de maak.


2(h)41 Blok 3: Hervormingsagenda Jeugdzorg

Scherpere afbakening van de reikwijdte van de jeugdwet

Versteviging uitvoerkracht van de gemeenten (regionale samenwerking)

Betere kwantitatieve informatie voorziening in data (GIRFEC, preventief signaleren)

Pleidooi voor preventief beleid… in relatie tot GIRFEC!!

Bewezen interventies, effectief? Onderdeel van die hervormingen agenda! En NJI en ZonMW worden daarbij betrokken… 2 partijen waar wij, ouders, gezien hun niveau, niet blij mee zijn. Maar nu al pleidooi voor “ baat het niet, schaadt het niet…”.

Ervaringsdeskundigen worden betrokken… Nou en of! Wij hebben allen bij gedragen in focusgroepen , bijeenkomsten, etc . Vanaf de Divorce Challenge, tot het met het Platform Scheiden Zonder Schade en als sluitstuk was het de motie die Marieke van Woerkom en ik woord voor woord schreven, maar door Lisa westerveld (GL) ingediend : Het Expertteam Ouderverstoting!

Het eindrapport van het Expertteam Ouderverstoting is ontluisterend! Onze bijdragen zijn misbruikt om juist de keten, degenen die pretenderen het beste met ons voor te hebben, nog beter in te richten opdat zij nog minder last hebben van ouders en kinderen.

Passende oplossingen, aangedragen door ons, maar ook wetenschappers en zelfs mensen van binnen uit, zijn opzichtig genegeerd. Zelfs in opdracht van de Ministeries VWS en JenV

Ouders, ouderbelangengroepen, zijn wederom tegen elkaar uitgespeeld. Zijn geschoffeerd en afgestraft in hun individuele zaken, want je uitspreken wraakt zich altijd, de keten laat zich niet terecht wijzen.

Simpelweg scheiden met behoud van kinderen wordt ons onmogelijk gemaakt, waarbij de instanties een wig drijven tussen ouders en kinderen. Zonder anamnese en diagnose wordt gehandeld. Door de zogenaamde vroegsignalering beginnen onze kinderen en zeker toekomstige kleinkinderen met een achterstand door de verplichte vinkjes die gezet zullen worden door eenieder die zich met jullie gaat bemoeien.

Dat de roep om een op zijn minst een ‘hearing’ omtrent het Eind adviesrapport Expertteam Ouderverstoting , gezien de verhalen, mails, zelfs persaandacht , toch wel het minste is wat de politiek ons , de '‘ervaringsdeskundigen’ gegund mag worden, voordat die zogenaamde hervormingen nog meer schade aanrichten, als ze al doen.

Lisa westerveld is van begin af aan geïnformeerd, maar heeft, sinds de motie, bewust weggekeken.

Kijk hoe de ervaringsdeskundigen zijn behandeld en gebruikt omtrent het zogenaamde onderzoek waarheidsvinding, terwijl er uiteraard genoeg tools voorhanden zijn om aan feitelijke waarheidsvinding te doen!

Toch houdt de keten vast aan ‘hun manier van werken’! Waarom zeggen de commissieleden hier niets van?


 

3(h)3.04 Volgens Jeugdzorg is een impact analyse niet mogelijk! Daarmee mag de Kamer het doen! Dus er wordt niet gekeken naar de uitwerking, verantwoordingen nemen voor, de effectiviteit van al die inmenging in de levens van ontelbare ouders en kinderen! 

Het lijk wel of Den Haag (daar schaar ik de Tweede Kamer ook onder, want wat hebben wij aan woorden, kaart de misstanden aan en laat ministers niet wegkomen met hun brieven en dit soort praat!) en de Ministeries VWS en JenV, plus de VNG, met daaraan gelieerde wethouders , inkoopambtenaren, jeugdzorg instanties , de 6000 bedrijfjes die sinds de transitie zijn ontstaan, gewoon oprecht niet willen weten wat er in werkelijkheid gebeurt! 

Waarom dan een consultatie 'Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming ? Als onze overheid zo tevreden is over de ingeslagen weg? Die paar adviezen van ouders en belangengroepen die nog niet kapot geïntimideerd zijn, zullen wel weer terzijde worden geschoven.

Lees de 19 pagina tellende ‘aanklacht’, het realistisch blootstellen van het functioneren van de totale jeugdzorgketen, door het SWV !

Inclusief uitleg hoe dat zo komt en wat dus eerst aangepakt moet worden voordat er hervormd wordt.

Ook daarin wordt gesteld dat kinderen van scheidende ouders onevenredig veel worden belast, terwijl ze niet in de keten thuis horen.

 

Of alle publiciteit, zelfs ‘zittende’ professoren spreken zich uit. Wetende welke cancelcultuur haar te wachten staat.

Of de documentaire Goede Moeders geen vragen oproept over de werkwijze van de keten? Hoe kan dat?

Artikelen van Follow the Money, van Pointer , gerenommeerde pers zoals Elsevier Magazine, aandacht via de Hofbar, onze acties, acties van ouders, zelfs uit eigen gelederen, en andere belangengroepen, van notabelen, het bereikt blijkbaar niet diegenen die de waanzin moeten stoppen.


3.07 Sander Dekker (VVD) Minister voor Rechtsbescherming ( JenV) aan het woord:

  • Preek over mishandelde kinderen. Maakt zich zorgen over de werkdruk bij jeugdbescherming en jeugdzorg, forse uitdagingen.

 

  • Adresseert opname stop Jeugdbescherming/zorg Brabant. Reden ; verzuim en verloop. Stijgende caseload, bedrijfsvoering niet op orde, te hoge huisvestingskosten, discussie met gemeenten, tarieven gedoe. 

Jeugdreclassering en spoed blijven plaats vinden, voor de rest is er een opname stop! 

Met andere woorden, beste ouders, jullie zitten gebonden aan een OTS, maar geen ‘gezinsvoogden’ om dat te doen, wat er moet gebeuren; een ouderschapspan regelen (staat in hun eigen richtlijn!).

Gek genoeg kan dit in het voordeel van veel ouders werken. Het zijn vaak juist de hulpverleners, de gezinsvoogden, die door hun handelen ouders en/of kinderen tegen elkaar uitspelen. Gebruik deze gelegenheid om als gezaghebbende ouders, samen, het kind niet onnodig te belasten, wetende wat iedereen hoort te weten. Pak samen de regie terug; 50% parallel ouderschap, mits geen bewezen gevaar uiteraard!

Opdat de volgende zitting jeugdzorg niet om verlenging kan vragen omdat die nog geen kijk heeft op de zaak (bla, bla, bla). Maar jullie beiden het ouderschapsplan middels de beschikking laten bekrachtigen en voor 50% parallel ouderschap gaan.

  • Geen vragen over het feit dat zoveel kinderen uit huis geplaatst worden? Over de berichten vanuit de maatschappij? Nee, zorgen over wachtlijsten en hoe ze toch de UHP kunnen laten plaats vinden!

Waarom niet eerst eens kijken naar de talloze dossiers waar , op basis van fouten van de keten, verantwoorde ouders zijn uitgebannen? Zeker 60% heeft recht op rehabilitatie en hereniging.

Waarom wordt anamnese en diagnose uit de weg gegaan en zijn kinderen de dupe van het gedrag van de ouder(s)? 

Dit is wat er gebeurt als preventief signaleren, GIRFEC, afvinken door iedereen in de keten, de maat is: Veel te veel onterechte UHP’s.

Dit gebeurt er als postbodes en monteurs meldingsplicht hebben… Als de keten afgaat op valse meldingen, beschuldigingen, framing, hun manier van waarheidsvinding, onderbuikgevoelens, opinies, meningen, projectie, overdracht van eenieder die zogenaamd iets van een ouder moet vinden!

Ouders die met deze keten ooit te maken hebben gehad, duiken onder! Doodsbenauwd dat de politie of de marechaussee in 1 keer binnenvalt en jouw kind uit jouw armen trekt. Dat is de realiteit! Eerzame ouders, met goede banen, die in gedrag laten zien verantwoorde ouder te zijn, worden belaagd, uitgebannen. Dat is de realiteit.

Kinderen blijven juist achter bij de pathogene ouder! Daar wordt dit kind mishandeld. Vaak met tig jeugdzorg professionals er rondom heen, waarbij niemand de verantwoordelijkheid neemt. Dat is de realiteit. Deze waanzin kost bakken met geld. En helaas, ook vaak levens! Leert de keten hiervan? Wel nee. 

  • Sander Dekker stelt een aparte toezichtraad voor om de gemeenteraadsleden goed te informeren, opdat de gemeenten de opdracht krijgen om jeugdbescherming aan te pakken! 

Sander Dekker legt het terug bij de organisaties! Een abrupte opname stop is in zijn ogen niet oké . Dat hadden de organisaties kunnen voorzien!

Daarmee heeft Sander Dekker een punt. Waar gaat het geld naar toe? Is het effectief, de tarieven waard? Dit onderstreept des te meer onze oproep om scheidende ouders met rust te laten, mits geen bewezen gevaar voor het kind. Kom nou maar met dat landelijk protocol en laat scheidende ouders verder met rust. 

Niet een voorgenomen wet om ouders te verplichten tot accepteren van hun zorg !


 

  • 3(h) 44 Doorbraak aanpak! 15 miljoen. Pilot, per regio, gespreksgroepen, hoe zo snel mogelijk een jeugdbeschermer bij het kind. Doel zo snel mogelijk uitstroom. Bij 5 regio’s loopt dit niet lekker. Aldus Sander Dekker....Wij, ouders en kinderen, weten dat dit een totale flop is in heel Nederland.

 

  • 3 (h) 46 Agressie ! Gevaarlijk; Sander Dekker ervaart, is van mening (nou ja, zijn ambtenaren dan) , vindt, ziet ook de (tucht) klachten van ouders, als agressie, want het heeft zo’n impact op de jeugdzorgprofessional ! Terwijl deze ‘professional kan rekenen op een  organisatie met juristen, moeten deze ouders zich verliezen in terechte klachten. Iets wat uiteindelijk tegen de ouders keert, zij worden gezien als strijdend! Dat is de realiteit. Wat zou jij doen als op basis van leugens of machtsmisbruik jij jouw kind nooit meer mag zien? 

Maar nee, in plaats van te kijken wat er toch aan de hand is en te leren van de klachten, worden de procedures nu zo ingericht, dat in feite ouders beschermd worden tegen zichzelf… Het had al geen zin, het keert tegen je, maar in de toekomst kan het ook niet meer! Overal ben jij als ouder zelf bij, kijk dus uit wie je toelaat in jullie leven!

  • Er komt geen centraal tarief.

235 miljoen naar jeugdbescherming, maar hoe wordt dat besteed? Sander Dekker heeft weer een punt: waar gaat het naar toe? Blijkbaar grote overschrijding in de zogenaamde ‘lichte trajecten’ , wat ten koste gaat van de specialistische zorg! Terecht dat hij zegt dat de instanties en gemeenten daar naar moeten kijken! Dit pleit voor parallel ouderschap, waardoor de keten wordt uitgesloten. Dan komt er 65% budget/geld vrij! Goed dat Sander Dekker de bal terug speelt naar de verantwoordelijken.

  • Waarschuwt voor een grote stelsel wijziging ,een jarenlang proces van grondige revolutie. Vindt ook dat veel organisaties zich ermee bemoeien, "maar gelukkig is er een onafhankelijk onderzoek!" (aldus Sander Dekker!) Door de Raad voor de Kinderbescherming! Dat is anno 21 prima, gezien de Raad voor de Kinderbescherming een 180 graden draai heeft gemaakt, waarbij ik hoop dat dit nu eindelijk is ingedaald bij de raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen! 

 

  • Waarheidsvinding: Ouders kunnen toch om een second opinion vragen… Terecht wijst  commissielid Ceder op het belang van feitelijke waarheidsvinding, wat is werkelijk belangrijk voor het kind .. Tijd is onze grootste vijand, dit soort procedures duren veel te lang! Naast het feit dat handelen, voor anamnese/diagnose, leidt tot trauma voor het kind. 

 

  • Sander Dekker denkt dat de Raad voor de Kinderbescherming ouders beschermd door onafhankelijk onderzoek. Punt! Niets over het gebrek aan waarheidsvinding! Dus ouders, ben gewaarschuwd. Dat heeft Sander Dekker ook voor ogen. Dat ouders wel uitkijken om te gaan procederen! 

Vanaf 4(h)10 zijn de commissieleden aan het woord. 

4(h) 30 Nou de nood wordt onderkend. Wat is effectieve hulpverlening, om zwaarder te voorkomen!? Wat is de rekbaarheid van de Jeugdwet? 

Er komt een brief over het verhaal Jeugdzorg Brabant.


 

Enkele verontrustende passages uit de Kamerbrief 17 juni 2021 Voortgangsbrief Jeugd 

 

"Kern van het scenario is dat wordt overgestapt van een kindgerichte benadering naar een gezinsgerichte benadering en dat de functionaliteiten van Veilig Thuis (VT), de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) worden samengebracht in een regionaal team met expertise op veiligheidsvraagstukken. De bedoeling is dat de professionals van het lokale (wijk)team gaan optrekken met de professionals van het regionaal veiligheidsteam om zo sneller hulp te kunnen bieden, de situatie voor kind en gezin niet (verder) te laten escaleren en de risico’s op Voor onveiligheid en de schadelijke effecten hiervan te beperken of duurzaam te stoppen. 

Wij zijn voortvarend aan de slag gegaan. Met de vertegenwoordigers van bestaande pilots Jeugdbescherming zijn gesprekken gaande over doorontwikkeling van hun werkwijzen, in lijn met het toekomstscenario. Na de zomer nodigen wij ook vertegenwoordigers van initiatieven elders in het land uit, zodat ook zij een kans krijgen om het scenario in de praktijk te beproeven en stappen te zetten naar een nieuwe manier van werken. Naar de pilots loopt onderzoek en monitoring, om te leren van de praktijk en daaruit conclusies te trekken voor de inrichting van het stelsel. 

Over de uitkomsten van zowel de consultatie als de advisering informeren wij uw Kamer in het najaar van 2021. Wij zullen op basis daarvan bezien of, en zo ja hoe, het toekomstscenario bijstelling of aanpassing behoeft. Besluitvorming over het scenario is aan een volgend kabinet. 

Met het toezenden van het toekomstscenario aan uw Kamer hebben wij uitvoering gegeven aan de motie van de leden Peters en Kuiken om de overlap van taken in de jeugdbeschermingsketen te onderzoeken en te komen tot een voorstel voor vereenvoudiging door verregaande samenwerking/fusie en hierover periodiek te rapporteren.21 Tevens beantwoorden wij de motie van het lid Peters c.s. om de pilots jeugdbescherming uit te breiden en op basis daarvan te komen tot een systeemverandering en de motie van het lid Peters over een uitgewerkt plan waarmee de jeugdbeschermingsketen eenvoudiger en transparanter wordt.22 Tot slot komen wij tegemoet aan de motie van het lid Van Beukering - Huijbregts om onafhankelijke deskundigen te betrekken bij de inrichting van de nieuwe jeugdbeschermingsketen.23 

Daarnaast is het zo dat jeugdhulpaanbieders verantwoordelijk zijn voor het blijvend investeren in de kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Het creëren van een lerende omgeving krijgt in de eerste plaats op de werkvloer zelf vorm. Om dit te faciliteren is dit voorjaar het Platform Vakmanschap gestart om het leren van elkaar verder te ondersteunen.29 Het platform is samen met professionals, beroepsverenigingen, brancheverenigingen en het NJi opgebouwd en faciliteert kennisuitwisseling en -toepassing tussen jeugdprofessionals en organisaties, over functies en vakdisciplines heen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer om speciale aandacht te besteden aan de vaardigheden van zorgverleners."

Bovenstaande passages zeggen toch alles? Zijn hiermee de kamervragen beantwoord? De moties naar bedoeling volbracht? Apart dat de betreffende Tweede kamerleden zich niet vastbijten en hiermee blijkbaar genoegen nemen. Ondanks alle informatie die zij uit de praktijk krijgen aangereikt.